Hội Gia Đình Tận Hiện

GX HẠNH THÔNG TÂY .

GIA ĐÌNH TẬN HIẾN

BIÊN BẢN BẦU BAN PHỤC VỤ GĐTH

   Nhiệm kỳ 2022 – 2026 .

 

  + Hôm nay ngày 05 tháng 10 năm 2022 . Vào lúc 19g30 .

    + Địa điểm : Nhà thờ phụ Gx HTT .

    + Chủ tọa : Cha Luca . M    Trần Tân Lập.

    + Đồng hành & giám sát : - Đại diện BTV/ GX HTT : - Ô Giuse Nguyễn Văn Đồng .Phó Chủ tịch

                                                                                           - Ô Luca Trần Văn Tài . Tổng Thư Ký

                                               - Anh Trưởng Miền GV : Giuse  M  Trịnh Ngọc Năm .

    + Cử tri : 28 anh chị em .

                      DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ

          01 : Anna M  Nguyễn Thị Tất .

           02 : Anna M  Nguyễn Thị Thi .

           03 : Maria  Trần Thị Hoan .

           04 : Lucia m  Mhuyễn Thị Tuyết Hồng .

           05 : Maria  Phạm Thị Bích Ngọc .

           06 : Maria  Nguyễn Thị Hồng Yến .

  • Anh Trưởng Miền đọc về nhiệm vụ của các chức vụ BPV theo thủ bản GĐTH – Phổ biến cách thức bầu phiếu theo hướng dẫn trong thủ bản
  • Giới thiệu Cha chủ tọa – Đại diện BTV/GX & Anh Trưởng Miền .
  • Đọc kinh khai mạc – Cha chủ tọa đọc Tin mừng ( Mt 20. 24-28 ) Huấn đức  - Cầu nguyện .
  • Bỏ phiếu bầu các chức vụ.

                                             DANH SÁCH BPV GĐTH GX HTT . Nhiệm kỳ 2022 – 2026.

         01  TRƯỞNG XỨ  :      CHỊ ANNA. M   NGUYỄN THỊ THI

         02  PHÓ 1 (Nội vụ):      CHỊ ANNA .M   NGUYỄN THỊ TẤT

         03  PHÓ 2 ( Ngoại vụ) : CHỊ LUCIA . M  NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG

       04  THƯ KÝ :                CHỊ MARIA PHẠM THỊ BÍCH NGỌC

       05  ỦY VIÊN :               CHỊ MARIA NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN

       06  ỦY VIÊN :               CHỊ MARIA TRẦN THỊ HOAN

Kết thúc : Cha chủ tọa hát kinh bế mạc và cầu nguyện cho Tân BPV được nhiều ơn cần thiết để chu toàn nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 

Hạnh Thông Tây 05 – 10 – 2022 .

Thư ký .

Phục vụ lời Chúa

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

Kết nối facebook