Nghi Thức Thánh Lễ

Nghi Thức trong Thánh Lễ

 • Thứ ba, 11:38 Ngày 11/10/2016 .
 • Nghi Thức Thánh Lễ

   

  Trích Sách Lễ Rôma, năm 2002
  Bản dịch Việt Ngữ được Tòa Thánh phê chuẩn ngày 10-05-2005
  (Giáo Hội Việt Nam thi hành từ lễ Chúa Phục Sinh ngày 16-04-2006)

  A. Nghi Thức Ðầu Lễ

  Ca Nhập Lễ

  Khi giáo dân đã tề tựu, linh mục cùng với những người giúp lễ tiến đến bàn thờ, đang khi đó hát (hoặc đọc) ca nhập lễ.

  Khi tới bàn thờ, linh mục cùng với những người giúp lễ cúi chào bàn thờ, rồi linh mục tiến lên hôn kính bàn thờ và tùy nghi xông hương (hoặc niệm hương). Sau đó, cùng với các người giúp lễ về ghế…

  Dứt ca nhập lễ, linh mục vẫn đứng, mặt quay về phía giáo dân, vừa làm dấu thánh giá vừa đọc:

  Lm: Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.
  Giáo dân thưa: Amen

  Lời Chào

  Linh mục quay về phía giáo dân. Dang tay chào:

  Lm: Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh (chị) em.

  Hoặc chào:

  Lm: Chúa ở cùng anh chị em.
  Giáo dân thưa: Và ở cùng cha.

  Linh mục hoặc phó tế hay thừa tác viên xứng hợp có thể nói vắn tắt ít lời hướng lòng giáo dân về thánh lễ ấy.

  Nghi Thức Sám Hối

  Tiếp đến là hành động sám hối. Linh mục kêu mời giáo dân sám hối.

  Lm: Anh (chị) em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

  Thinh lặng giây lát rồi mọi người cùng đọc kinh Sám Hối:

  Cđ: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh (chị) em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót.
  (đấm ngực và đọc)
  Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.
  (Rồi đọc tiếp)
  Vì vậy tôi xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh (chị) em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

  Linh mục đọc lời tha tội:

  Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
  Giáo dân thưa: Amen.

  Hoặc có thể chọn các mẫu chào và sám hối khác như sau:

  Lm: Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
  (Thinh lặng giây lát)
  Lm: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
  Cđ: Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa.
  Lm: Lạy Chúa , xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
  Cđ: Và ban ơn cứu độ cho chúng con.
  Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
  Cđ: Amen.

  Hoặc:

  Lm: Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
  (Thinh lặng giây lát)
  Lm: Lạy Chúa , Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối: Xin Chúa thương xót chúng con.
  Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.
  Lm: Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
  Cđ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
  Lm: Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con: Xin Chúa thương xót chúng con.
  Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.
  Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
  Cđ: Amen.

  Kinh Thương xót

  Tiếp đến là Kinh Xin Chúa Thương Xót, nếu trước đó không đọc trong công thức sám hối:
  X: Xin Chúa thương xót chúng con.
  Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.
  X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
  Ð: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
  X: Xin Chúa thương xót chúng con.
  Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.

  Kinh Vinh Danh

  Ðoạn hát hoặc đọc kinh Vinh Danh khi có luật buộc.
  Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
  và bình an dưới thế cho người thiện tâm.
  Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa,
  chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa,
  chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
  Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời,
  Là Chúa Cha toàn năng.
  Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô,
  Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa
  là Con Ðức Chúa Cha.
  Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con;
  Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn.
  Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
  Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh,
  chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao,
  cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha.
  Amen.

  Lời Nguyện Ðầu Lễ

  Dứt kinh Vinh Danh, linh mục chấp tay nói:


  Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
  Mọi người cùng linh mục thinh lặng trong giây lát. Sau đó linh mục dang tay đọc lời nguyện nhập lễ.
  Giáo dân thưa: Amen.

  B. Phụng Vụ Lời Chúa

  Bài Ðọc I

  Người đọc sách đến giảng đài, đọc bài đọc 1. Trích sách… Trích thư…
  Mọi người ngồi nghe. Cuối bài đọc, người đọc sách kết thúc:
   Ðó là Lời Chúa.

  Mọi người tung hô: Tạ ơn Chúa.

  Ðáp Ca

  Xướng viên hoặc ca viên đọc hoặc hát thánh vịnh. Giáo dân đọc hoặc hát câu đáp.

  Bài Ðọc II

  Nếu phải đọc bài đọc 2 thì mọi sự diễn tiến như bài đọc I.

  Alleluia

  Tiếp đến là Ha-lê-lui-a hay lời tung hô Tin Mừng

  Phúc Âm

  Phó tế hoặc linh mục cùng các người giúp lễ, tùy nghi mang hương nến, đi đến giảng đài. Tại đây, phó tế hoặc linh mục bắt đầu:

  – Chúa ở cùng anh chị em.

  Giáo dân thưa: Và ở cùng cha (thầy).

  Phó tế hoặc linh mục: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh…

  Trong lúc đọc câu đó, phó tế hoặc linh mục ghi dấn thánh giá trên sách, trên trán, trên miệng và trên ngực mình.

  Giáo dân tung hô: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.

  Tiếp đến nếu có xông hương. phó tế hoặc linh mục xông hương sách rồi công bố Tin Mừng.

  Dứt Tin Mừng, phó tế hoặc linh mục kết thúc: Ðó là lời Chúa.

  Mọi người tung hô:

  Cđ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

  Rồi phó tế hoặc linh mục hôn sách và đọc thầm:

  Nhờ những lời Tin Mừng vừa đọc, xin Chúa xóa tội chúng con.

  Giảng

  Phải giảng trong các ngày Chúa Nhật và lễ trọng, khuyên giảng trong các ngày lễ khác nữa.

  Kinh Tin Kính

  Giảng xong, đọc kinh Tin Kính khi phải đọc:

  Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
  Ðấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
  Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa,
  Sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời.
  Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,
  Ánh Sáng bởi Ánh Sáng,
  Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,
  được sinh ra mà không phải được tạo thành,
  đồng bản thể với Ðức Chúa Cha:
  nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.
  Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta,
  Người đã từ trời xuống thế.
  (từ “Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần” đến “và đã làm người” mọi người đều cúi mình).
  Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần,
  Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria,
  và đã làm người.
  Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta,
  thời quan Phongxiô Philatô;
  Người chịu khổ hình và mai táng,
  ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh.
  Người lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha,
  và Người sẽ lại đến trong vinh quang
  để phán xét kẻ sống và kẻ chết,
  Nước Người sẽ không bao giờ cùng.
  Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần
  là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống,
  Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra,
  Người được phụng thờ
  và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con:
  Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.
  Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện,
  công giáo và tông truyền.
  Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội.
  Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
  Amen.

  (Thay thế kinh Tin Kính Nicea-Constantinopoli, có thể đọc kinh Tin Kính quen gọi là kinh Tin Kính các Thánh Tông đồ, nhất là trong Mùa Chay và Mùa Phục Sinh (HÐGMVN quyết định giữ lại kinh Tin Kính các Thánh Tông đồ thường đọc như sau: Tôi tin kính Ðức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất…)

  Lời Nguyện Tín Hữu

  Ðoạn đọc lời nguyện cho mọi người, tức lời nguyện tín hữu.

  C. Phụng Vụ Thánh Thể

  Ðọc lời nguyện tín hữu xong, bắt đầu hát ca tiến lễ. Trong khi đó, các người giúp lễ mang chén thánh, khăn thánh, khăn lau chén và sách lễ lên bàn thờ.
  Nên để giáo dân biểu lộ sự tham dự của họ qua việc dâng lễ: mang bánh, rượu để cử hành ThánhThể, hoặc mừng lễ vật khác để phụ giúp những nhu cầu của Hội Thánh hay để nâng đỡ người nghèo.

  Dâng bánh

  Linh mục đứng ở bàn thờ, cầm đĩa thánh đựng bánh, nâng lên cao một chút và đọc:

  Lm: Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,
  Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này
  là hoa màu ruộng đất và công lao của con người,
  chúng con dâng lên Chúa
  để trở nên bánh trường sinh cho chúng con.

  Nếu có hát ca tiến lễ, linh mục đọc thầm câu trên, còn nếu không hát thì linh mục đọc lớn tiếng.
  Cuối cùng giáo dân tung hô:

  Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

  Linh mục đặt đĩa bánh lên khăn thánh.

  Dâng rượu

  Phó tế hoặc linh mục rót rượu và một chút nước vào chén thánh, đang khi ấy đọc thầm:

  Lm: Nhờ dấu chỉ nước hòa rượu này,
  xin cho chúng con được tham dự vào thần tính của Ðấng
  đã đoái thương thông phần nhân tính của chúng con.

  Linh mục cầm chén thánh nâng lên cao hơn một chút và đọc:

  Lm: Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,
  Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này
  là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người,
  chúng con dâng lên Chúa
  để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con.

  Nếu có hát ca tiến lễ, linh mục đọc thầm câu trên, còn nếu không hát, thì linh mục đọc lớn tiếng.
  Cuối cùng giáo dân tung hô:

  Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

  Rồi đặt chén thánh lên khăn thánh. Sau đó linh mục cúi mình đọc thầm:
  Lạy Chúa là Thiên Chúa,
  xin thương nhận chúng con
  đang hết lòng khiêm nhường thống hối,
  và xin cho hy lễ chúng con dâng trước Tôn Nhan hôm nay
  được đẹp lòng Chúa.

  Tùy nghi xông hương của lễ và bàn thờ, rồi phó tế hoặc một ngườ giúp lễ xông hương cho linh mục và giáo dân.
  Sau đó, linh mục rửa tay ở góc bàn thờ và đọc thầm:

  Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
  tội con phạm, xin Ngài thanh tẩy.

  Linh mục trở lại bàn thờ, quay mặt về phía giáo dân, dang tay mời giáo dân cầu nguyện và nói:

  Lm: Anh chị em hãy cầu nguyện
  để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em
  được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.

  Giáo dân thưa:

  Cđ: Xin Chúa nhận hi lễ bởi tay cha,
  để ca tụng tôn vinh danh Chúa,
  và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người.

  Lời Nguyện Tiến Lễ

  Sau đó, linh mục dang tay đọc lời nguyện tiến lễ. Cuối lời nguyện, linh mục kết thúc:

  a. Nếu thưa với Chúa Cha:
  – Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.
  b. Nếu thưa với Chúa Cha, nhưng ở cuối lời nguyện vừa nói với Chúa Giêsu:
  – Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
  c. Nếu thưa với Chúa Giêsu:
  – Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

  Giáo dân thưa: Amen.

  Lời Tiền Tụng

  X. Chúa ở cùng anh chị em.
  Ð. Và ở cùng cha.
  X. Hãy nâng tâm hồn lên.
  Ð. Chúng con đang hướng về Chúa.
  X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
  Ð. Thật là chính đáng.

  Lm: Lạy Cha chí thánh,
  nhờ Con yêu quí của Cha là Chúa Giêsu Kitô,
  chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc,
  thật là chính đáng, phải đạo
  và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
  Người là Ngôi Lời của Cha,
  nhờ Người, Cha đã tạo dựng muôn loài,
  Người được Cha sai đến
  làm Ðấng Cứu Ðộ và Chuộc Tội chúng con.
  Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần ,
  và được Ðức Trinh Nữ sinh ra.
  Ðể chu toàn thánh ý Cha
  và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện,
  Người đã dang tay chịu khổ hình
  để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại.
  Vì thế, cùng với các Thiên thần và toàn thể các Thánh,
  chúng con ca tụng vinh quang Cha
  Và đồng thanh tung hô rằng:

  Tất cả:

  Cđ: Thánh! Thánh! Thánh!
  Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.
  Trời đất đầy vinh quang Chúa.
  Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
  Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa.
  Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

  Kinh Tạ Ơn II

  Chủ tế dang tay đọc:
  Chủ tế: Lạy Chúa , Chúa thật là Ðấng Thánh,
  là nguồn mọi sự thánh thiện.

  Chủ tế đặt hai tay trên lễ vật và đọc:
  Vì thế, chúng con nài xin Chúa
  dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này,

  Chắp tay. Làm một dấu thánh giá trên bánh và rượu, đang khi đó đọc:
  để trở nên cho chúng con
  Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

  Chắp tay. Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc rõ ràng và lớn tiếng:
  Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình,
  Chủ tế cầm lấy bánh, nâng lên một chút và đọc tiếp:
  Người cầm lấy bánh, tạ ơn,
  bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:

  Hơi cúi mình:
  Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn:
  Vì này là Mình Thầy,
  sẽ bị nộp vì các con.

  Chủ tế cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho giáo dân thấy, sau đó đặt trên đĩa bánh, cúi mình thờ lạy.
  Rồi đọc tiếp:

  Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,
  Chủ tế cầm chén thánh nâng lên cao một chút và đọc tiếp:
  Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn,
  trao cho các môn đệ mà nói:

  Hơi cúi mình
  Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống:
  Vì này là chén Máu Thầy,
  Máu giao ước mới và vĩnh cửu,
  sẽ đổ ra cho các con
  và nhiều người được tha tội.
  Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

  Chủ tế nâng chén lên cho giáo dân thấy, sau đó đặt trên khăn thánh, cúi mình thờ lạy.

  Tung Hô

  Rồi chủ tế nói:

  Chủ tế: Ðây là mầu nhiệm đức tin.

  Giáo dân tung hô:

  Cđ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết,
  và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.

  hoặc có thể chọn mẫu tung hô khác:

  Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này
  chúng con loan truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến.

  hoặc:

  Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá
  và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con.

  Chủ tế dang tay đọc:

  Chủ tế: Vì vậy, lạy Chúa,
  khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại,
  chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh
  và chén cứu độ để tạ ơn Chúa,
  vì Chúa đã thương cho chúng con
  được xứng đáng hầu cận trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa.
  Chúng con tha thiết nài xin Chúa
  cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Ðức Kitô,
  được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.

  Ðồng tế 1: Lạy Chúa,
  xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu,
  để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến,
  cùng với Ðức Giáo Hoàng T…
  Ðức Giám Mục T… chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.

  (Trong thánh lễ có nghi thức riêng, có thể thêm ý cầu nguyện đặc biệt ở chỗ này).

  Trong thánh lễ cầu cho kẻ qua đời, có thể thêm:

  Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là T…
  mà (hôm nay) Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa.
  Xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa,
  thì cũng được sống lại như Người.

  Ðồng tế 2: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con
  đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại,
  và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ
  và thân bằng quyến thuộc chúng con
  đã ly trần trong tình thương của Chúa.
  Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng Tôn Nhan Chúa.
  Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con,
  cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời,
  cùng với Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa,
  các Thánh Tông Ðồ và toàn thể các thánh,
  đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại,
  và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa,

  (Chắp tay)
  nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa.

  Chủ tế cầm đĩa với bánh thánh và chén, nâng cả hai lên và nói:

  Chủ tế: Chính nhờ Người, với Người và trong Người,
  Mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa
  Là Cha toàn năng,
  trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

  Giáo dân tung hô: Amen.

  D. Nghi Thức Hiệp Lễ

  Ðặt chén và đĩa xuống, chủ tế chắp tay đọc:

  Chủ tế: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
  Chủ tế dang tay và cùng với giáo dân đọc:
  Lạy Cha chúng con ở trên trời,
  chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
  Nước Cha trị đến,
  Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
  Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
  và tha nợ chúng con
  như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con;
  xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,
  nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

  Chủ tế dang tay đọc một mình:

  Chủ tế: Lạy Chúa , xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ,
  xin đoái thương
  cho những ngày chúng con đang sống được bình an.
  Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp,
  Chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi
  và được an toàn khỏi mọi biến loạn,
  đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc,
  và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô,
  Ðấng Cứu Ðộ chúng con.

  Chắp tay.

  Giáo dân tung hô kết thúc lời nguyện:

  Cđ: Vì vương quyền, uy lực và vinh quang
  là của Chúa đến muôn đời.

  Chủ tế dang tay đọc rõ tiếng:

  Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng:
  “Thầy để lại bình an cho các con,
  Thầy ban bình an của Thầy cho các con”.
  Xin đừng chấp tội chúng con,
  nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa;
  xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an
  và hợp nhất theo thánh ý Chúa.

  (Chắp tay)
  Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

  Giáo dân thưa: Amen.

  Chủ tế quay về phía giáo dân, dang tay rồi chắp tay lại và nói:

  Chủ tế: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.

  Giáo dân thưa: Và ở cùng cha.

  Tùy nghi chủ tế hoặc phó tế nói:

  Chủ tế hoặc phó tế: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

  Mọi người tỏ cho nhau dấu bình an và bác ái theo phong tục địa phương. Chủ tế chúc bình an cho phó tế hay cho người giúp lễ. Rồi bẻ bánh trên đĩa, lấy một miếng nhỏ bỏ vào chén và đọc thầm:

  Xin cho việc hòa Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô,
  Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận
  đem lại cho chúng con sự sống muôn đời.

  Trong khi đó hát hoặc đọc:

  Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.
  Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.
  Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin ban bình an cho chúng con.

  Nếu việc bẻ bánh kéo dài, có thể lặp lại nhiều lần “Lạy Chiên Thiên Chúa”, nhưng lần cuối cùng vẫn kết “xin ban bình an cho chúng con”.

  Chủ tế chắp tay đọc thầm:

  Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, bởi thánh ý Chúa Cha và nhờ sự hợp tác của Chúa Thánh Thần, Chúa đã chết để ban cho thế gian được sống, xin dùng Mình và Máu Thánh Chúa đây cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ; xin cho con hằng tuân giữ giới răn Chúa, và đừng để con lìa xa Chúa bao giờ.

  Hay là:

  Lạy Chúa Giêsu Kitô,
  con sắp rước Mình và Máu Thánh Chúa,
  xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt,
  nhưng nhờ lòng Chúa nhân từ,
  xin che chở và cứu chữa hồn xác con.

  Chủ tế bái gối rồi cầm bánh thánh lên trên đĩa, quay về phía giáo dân đọc lớn tiếng:
  Chủ tế: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
  Chủ tế đọc chung với giáo dân một lần:
  Cđ: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

  Chủ tế đọc thầm:
  Xin Mình Thánh Chúa Giêsu gìn giữ con,
  cho con được sống muôn đời.

  Chủ tế cung kính rước Mình Thánh. Rồi cầm chén và đọc thầm:
  Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con,
  cho con được sống muôn đời.

  Chủ tế cung kính rước Máu Thánh. Rồi cầm đĩa hoặc chén đựng Mình Thánh đi đến từng người rước lễ, nâng bánh thánh lên một chút và nói:
  – Mình Thánh Chúa Kitô.

  Người rước lễ thưa:
  – Amen.

  Và cho rước lễ.

  Nếu phó tế hoặc một thừa tác viên khác cho rước lễ thì cũng làm như vậy.
  Nếu cho rước lễ dưới hai hình thì giữ như luật dạy.
  Trong lúc chủ tế rước lễ thì bắt đầu hát ca hiệp lễ.
  Cho rước lễ xong, chủ tế hoặc phó tế tráng chén. Trong lúc tráng chén, chủ tế đọc thầm:


  Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu Chúa, xin cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch, và xin cho ân huệ đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời.

  Chủ tế có thể trở về ghế. Tùy nghi giữ thinh lặng thánh trong ít phút, cũng có thể hát hoặc đọc thánh vịnh hay thánh ca tạ ơn.

  Lời Nguyện Hiệp Lễ

  Chủ tế đứng tại ghế hoặc lên bàn thờ và nói:
  Chủ tế: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
  Nếu trước đó không có thinh lặng thánh thì mọi người cùng với chủ tế thinh lặng cầu nguyện trong giây lát. Rồi chủ tế dang tay đọc lời cầu nguyện hiệp lễ.
  Kết thúc Lời Nguyện Hiệp Lễ, chủ tế:

  a. Nếu thưa với Chúa Cha:
  Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.
  b. Nếu thưa với Chúa Cha, nhưng ở cuối lời nguyện vừa nói tới Chúa Giêsu:
  Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
  c. Nếu thưa với Chúa Giêsu:
  Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

  Giáo dân: Amen.

  F. Nghi thức kết lễ

  Nếu có gì thông báo cho giáo dân thì nói lúc này.
  Ðể giải tán, chủ tế quay về phía giáo dân, dang tay chào:

  Chủ tế: Chúa ở cùng anh chị em.
  Giáo dân thưa: Và ở cùng cha.

  Chủ tế ban phép lành:

  Chủ tế: Xin Thiên Chúa toàn năng
  là Cha, và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

  Giáo dân thưa: Amen.

  Trong ít nhiều ngày hay trường hợp, trước công thức ban phép lành, theo chữ đỏ, theo công thức khác trọng thể hơn, hoặc có lời nguyện trên dân Chúa.

  Phó tế hoặc chủ tế chắp tay quay về phía giáo dân tuyên bố:
  Phó tế hoặc chủ tế: Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.

  Giáo dân thưa: Tạ ơn Chúa.

  Chủ tế cung kính hôn bàn thờ như đầu lễ. Cúi mình chào bàn thờ chung với các người giúp lễ, rồi về phòng thánh.
  Nếu ngay sau thánh lễ có nghi thức phụng vụ thì bỏ nghi thức giải tán.

  Bài viết khác liên quan

  Phục vụ lời Chúa

  Sun
  Mon
  Tue
  Wed
  Thu
  Fri
  Sat
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Kết nối facebook